Program zadržavanja radnih mjesta za listopad i studeni 2021.

Uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima te poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Potpora do 4.000 kn po radniku: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jedanko postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.

Korisnici mjere mogu biti poslodavci iz dvije nove NKD djelatnosti:

 • NKD H 49.31 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
 • NKD I 56.21 Djelatnosti keteringa - isključivo poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od keteringa u industriji događaja

OBJAŠNJENJE:
Poslodavci iz djelatnosti H 49.31 i H 49.39 dokazuju pad prihoda sukladno postojećim kriterijima ali samo unutar poslovanja koje se odnosi na povremeni prijevoz. Ako poslodavac dokaže pad prihoda/primitaka u propisanim usporednim razdobljima za poslovanje povremenog prijevoza ostvaruje potpore za sve radnike zaposlene kod poslodavca. Poslodavac je dužan u svrhu dokazivanja pada prihoda/primitaka u poslovanju povremenog prijevoza dostaviti tablicu usporedbe pada prihoda/primitaka.

Iz djelatnosti I 56.21 potporu mogu koristiti isključivo poslodavci kojima je glavna djelatnost sukladno službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku djelatnost I 56.21 Djelatnosti keteringa i to isključivo poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od keteringa u industriji događaja. Poslodavci kojima navedena djelatnost nije glavna djelatnost sukladno službenim podatcima DZS ne mogu koristiti potporu odnosno nije dopušteno korištenje potpore poslodavcima kojima je djelatnost I 56.21 samo jedna od registriranih djelatnosti, pa ni ako dokažu da im je pretežita djelatnost.

Da, za studeni potrebno je dostaviti nove zahtjeve. Za listopad zahtjevi se zaprimaju od 8. studenog do 25. studenog, dok se zahtjevi za studeni zaprimaju od 29. studenog do 22. prosinca.

Napomena:
Predaja dokumentacije za kolovoz putem dopune zahtjeva za prethodnu mjeru se NE PRIZNAJE kao predaja zahtjeva.

Ne, ne možete! Produženje dopunom se ne priznaje kao predaja novog zahtjeva ako se radi o razdoblju nove mjere. Morate predati NOVE ZAHTJEVE.

Glavni uvjeti su:

 • prihvatljiva djelatnost
 • određeni postotak COVID potvrda
 • pad prihoda/primitaka od najmanje 40%

Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije predaju zahtjev bez kriterija djelatnosti, ali se na njih primjenjuje kriterij postotka radnika koji imaju COVID potvrdu i kriterij pada prihoda.

Potpora se može dodijeliti mikro-poduzetnicima ukoliko su prihvatljiva NKD djelatnost i zadovoljavaju kriterij pada prihoda.

Lista prihvatljivih NKD razreda:Prihvatljivi pravni oblici: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, poslodavci koji djeluju odnosno provode aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Potpora se ne može dodijeliti mikro-poduzetnicima ukoliko nisu prihvatljiva NKD djelatnost.

Potpora se može odobriti i za sekundarnu djelatnost ukoliko je prihvatljiva prema Uvjetima mjere uz pisano obrazloženje da se radi o pretežitoj djelatnosti te se u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti. Ako poslodavac dokaže da mu je sekundarna djelatnost pretežita svakako pad prihoda/primitaka mora dokazati za poslovni subjekt u cjelini.

Najviši iznos potpore je 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a dodatno ovisno o postotku pada prihoda/primitaka u usporednom razdoblju.

Na iznos koji će dobiti svaki radnik utječu i:

 • postotak radnika koji imaju COVID-potvrdu kako je opisano u odgovoru i primjeru niže
 • redni broj radnika u dokumentu Popis radnika za koje se traži potpora koji poslodavac učitava kod slanja zahtjeva

Iznos potpore po radniku, prema utvrđenom postotku pada prihoda/primitaka

 • od 40,00% do 44,99% - 2.000 kn
 • od 45,00% do 49,99% - 2.500 kn
 • od 50,00% do 54,99% - 3.000 kn
 • od 55,00% do 59,99% - 3.500 kn
 • od 60% i više – 4.000 kn

Da, mogu. Bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za studeni uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Vlasnik cjelogodišnjeg obrta mora imati kontinuitet, npr. po uvjetu se traži prijava u HZMO do 28.2.2021., što znači da od 28.2. pa dalje mora imati kontinuitet prijave da bi mogao koristiti potporu prema navedenom uvjetu.

Vlasnik sezonskog obrta ne mora imati kontinuitet, tj. bitna je prijava nekad do 28.2.2021. i da je u trenutku podnošenja zahtjeva u aktivnom statusu.

Zahtjev mogu podnijeti poslodavci kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) bez obzira na djelatnost.

POJAŠNENJE: Termin „zabranjen rad“ u Programu zadržavanja radnika za listopad i studeni 2021. ne podrazumijeva slučajeve kada je poslodavcu ograničen odlukama Stožera civilne zaštite već isključivo slučajeve gdje je poslodavcu u listopadu i studenom 2021. zabranjen rad odlukom Stožera civilne zaštite na razini cjelokupnog poslovanja ili djelomično, u određenoj poslovnoj jedinici ili djelatnosti poslodavca.

Zahtjevi za listopad zaprimaju se od 8. studenog do zaključno 25. studenog 2021. Zahtjevi za studeni zaprimaju se od 29. studenog do 22. prosinca 2021.

Mjera se odnosi se na sve poslovne subjekte, bez obzira je li obrt ili trgovačko društvo.

Vlasnik poslovnog subjekta se pri tumačenju uvjeta prijave u HZMO ne smatra radnikom i na njega se uvijek primjenjuje stavka iz provedbene upute.

Za predani zahtjev, u razdoblju trajanja zahtjeva, ovo su najosnovnije obveze korisnika:

 • mjesečno predavati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više >
 • dopuniti zahtjev promjenama nastalim kod poslodavca nakon predaje zahtjeva (npr. osvježeni popis radnika koji koriste potporu ako je radnik koji je koristio potporu otvorio dugotrajno bolovanje) Više >

Obveze prestaju u ovim slučajevima:

 • Odustali ste od zahtjeva Više >
  (ostaje vam obveza dostave dokaza o isplati plaća za razdoblje u kojem ste koristili potporu, ako je to slučaj)
 • Predani zahtjev je negativno ocijenjen Više >

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Ako prvi puta predajete zahtjev, upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati (zahtjev za kolovoz ne mora izgledati točno kao primjer zahtjeva)
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
  VAŽNO:
  U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika span nisu dopuštene bez obzira na razlog dopune.
  Tablica radnika za koje poslodavac traži potporu i redoslijed radnika u tablici NE MOGU se naknadno mijenjati, stoga upućujemo poslodavce na pozornost prilikom predaje zahtjeva.
 • Ako predajete zahtjev po kriteriju pada prihoda i PDV ste obveznik pripremite PDV obrasce za razdoblja kako je objašnjeno u odgovoru "Koja su usporedna razdoblja za dokaz pada prihoda". Molimo nemojte skenirati PDV obrasce već učitajte PDF format obrazaca, kako se generira kod predaje u Poreznu upravu! (primjer)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca preuzmite tablicu usporedbe prihoda.
 • [NOVO] Prihod za aktualno i usporedno razdoblje unose se u obrazac, ali i dalje ostaje obveza učitavanja PDV obrazaca ili tablica usporedbe prihoda. Unesite prihod kao brojčani iznos, bez oznake valute: • Ako ste obveznik isplate plaće, preuzmite predložak Izjave o isplati plaća
 • Ako ste poslodavac s područja pogođenim potresom ispunite predložak Izjava o točnosti podataka i razloga korištenja potpore
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da ukupna veličina datoteka koje će te učitavati ne prelazi 20 MB, te spojite pojedinačne PDF dokumente (izvode iz fiskalne blagajne) u jedan PDF (pročitajte savjete u odgovoru "Imam više od 10 pojedinačnih PDF datoteka...")


VAŽNA INFORMACIJA: Obratite pažnju na postavke internet preglednika za automatsko ispunjavanje obrazaca jer se može dogoditi da prepišete već upisane vrijednosti s predloženim vrijednostima auto-ispune koja ne odgovaraju zahtjevu kojega predajete.

Na primjer, ako kod unosa e-maila iskoristite ponuđenu vrijednost (koju ste već koristili za unos e-mail adrese na prethodnim obrascima na drugim web stranicama), vaš internet preglednik će prepisati naziv subjekta, adresu, poštanski broj i mjesto s vrijednostima koje ste tada upisali za ponuđenu e-mail adresu.Kriterij COVID potvrde

Ako radnik ima uvjete ishoditi EU digitalnu COVID potvrdu sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj ali nije zatražio izdavanje iste od nadležne institucije smatra se da je stekao uvjete za COVID potvrdu.

Više informacija o uvjetima izdavanja COVID potvrde pročitajte ovdje.

Da, dobiti će potporu za sve radnike. 70% i više Covid-potvrda = 100 % potpore!

 • za potporu za listopad - ako na dan 26. studenoga 2021. ima 70% ili više radnika s potvrdom*
 • za potporu za studeni - ako na dan 23. prosinca 2021. ima 70% ili više radnika s potvrdom *

* = EU digitalna COVID potvrda ili su radnici stekli uvjete za dobivanje iste.

Više informacija o uvjetima izdavanja COVID potvrde pročitajte ovdje.

Ako na dan 26. studeni 2021. (potpora za listopad) ili na dan 23. prosinac (potpora za studeni) manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu imaju EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iznos se utvrđuje prema postotku radnika koji imaju COVID potvrdu, a za koje poslodavac traži potporu.

Sukladno postotku COVID potvrda određuje se postotak iznosa potpore od ukupnog iznosa potpore (prethodno utvrđen iznos prema postotku pada prihoda i prijavi radnika u evidenciji HZMO-a za koje je tražena potpora, a koji udovoljavaju uvjetima mjere). Utvrđen ukupan iznos potpore, isplaćivat će se za sve radnike u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu u najvišem iznosu 4000kn, a koji udovoljavaju uvjetima mjere, razmjerno satima rada u punom/nepunom radnom vremenu.

Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore

PRIMJER

Poslodavac dostavlja tablicu s 15 radnika, svi radnici udovoljavaju kriterijima mjere, a poslodavac ima pad prihoda/primitaka od 50 posto prema dostavljenim PDV obrascima/tablici. Dakle, radi se o iznosu od 3000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu.

Provjerom u sustav evidencije HZMO utvrđeno je na koje radno vrijeme je prijavljen. U slučaju da npr. poslodavac ima 10 radnika u punom radnom vremenu i 5 na pola radnog vremena (4 sata) tada je ukupan iznos potpore 37.500 kuna.

Razmjenom podataka utvrđeno je da poslodavac ima 66,66 posto Covid potvrda (10/15*100=66,66)

Dakle, dolazimo do podatka da poslodavac na temelju 66,66 posto Covid potvrda ima pravo na 66,66 posto ukupnog iznosa potpore.

Prethodno utvrđen ukupan iznos potpore je 37.500 kuna za sve radnike. Sada se utvrđuje 66,66 posto od tog iznosa i dolazimo do sljedećeg: 37.500 * 0,6666 = 24.997,50 kuna

Utvrđeni iznos potpore od 24.997,50 kuna isplaćuje se proporcionalno svakome radniku u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu, a sukladno prijavi na HZMO-u (puno ili nepuno radno vrijeme).

Primjer isplate

 1. radnik AA – puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 2. radnik BB – pola radnog vremena = 1500 kuna *0,6666 = 999,90 kuna
 3. radnik CC – puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 4. radnik DD – puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 5. radnik EE – pola radnog vremena = 1500 kuna *0,6666 = 999,90 kuna
 6. radnik FF – puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 7. radnik GG – pola radnog vremena = 1500 kuna *0,6666 = 999,90 kuna
 8. radnik HH – pola radnog vremena = 1500 kuna *0,6666 = 999,90 kuna
 9. radnik II – pola radnog vremena = 1500 kuna *0,6666 = 999,90 kuna
 10. adnik JJ – puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 11. radnik KK - puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 12. radnik LL - puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 13. radnik MM - puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 14. radnik NN - puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna
 15. radnik OO - puno radno vrijeme = 3000 kuna *0,6666 = 1.999,80 kuna

Tablica radnika za koje poslodavac traži potporu i redoslijed radnika u tablici NE MOGU se naknadno mijenjati, stoga upućujemo poslodavce na pozornost prilikom predaje zahtjeva.

U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika nisu dopuštene bez obzira na razlog dopune.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će do podataka o posjedovanju EU digitalnu COVID potvrdu ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde doći na temelju razmjene podataka sa nadležnim tijelima.

HZZ će temeljem razmjene podataka s nadležnim tijelima dobiti postotak radnika (bez osobnih podataka o radnicima) koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste.

Savjetnik nema informaciju o tome koji radnik ima COVID potvrdu o cijepljenju niti je podatak o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

HZZ će do podataka o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde doći na temelju razmjene podataka s nadležnim tijelima i to samo do postotka radnika (bez osobnih podataka o radnicima) koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.

Prema provedbenom dokumentu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za rujan 2021. provjera uvjeta za izračun postotka radnika koji imaju uvjete za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda izvršava se razmjenom podataka sa nadležnim tijelom koja imaju podatke o EU digitalnim COVID potvrdama i koja postotak računaju prema postojećim nacionalnim pravilima za izdavanje EU COVID potvrda. Za svaki dostavljeni OIB nadležno tijelo provjerava uvjete za sve tri potvrde – potvrdu o cijepljenu, testiranju i preboljenju, tj. da li osoba zadovoljava bilo koji od ova tri uvjeta.

Postojanje uvjeta za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj i izračun postotka po zaposleniku provjerava se na način da se za osobe za koje se podnosi zahtjev za isplatom potpora HZZ-u razmjenom podataka sa nadležnim tijelom provjerava status cijepljenja ili testiranja u nacionalnih registrima Ministarstva zdravstva. To znači da osoba može biti evidentirana u ukupnom postotku onih koji zadovoljavaju uvjet za izdavanje EU COVID potvrde ukoliko je u nadležnoj evidenciji Ministarstva zdravstva evidentirano cijepljenje s jednom ili obje doze (uz poštivanje proteka roka od 22 dana nakon prve doze), ukoliko u registru testiranih osoba ima evidentiran negativan PCR ili brzi test u zadnjih 72, odnosno 48h ili ukoliko osoba ima evidentiran pozivan test u zadnjih 180 dana čime se dokazuje preboljenje. Status cijepljenja upisuju cjepitelji te liječnici opće/obiteljske medicine, dok rezultate testiranja upisuju laboratoriji koji provode testiranje. Važno je naglasiti kako će HZZ razmjenom podataka dobiti samo statistički podatak o postotku COVID potvrda kod poslodavca, ne i osobne podatke o pojedinom radniku u vezi COVID potvrde.

U slučaju potvrde o cijepljenju, ukoliko je osoba cijepljenja prvom dozom u vremenskom periodu manjem od 22 dana od datuma provjere uvjeta odgovor će biti negativan jer u tom slučaju osoba nema zadovoljavajuće uvjete za izdavanje EU digitalne COVID potvrde.

Ukoliko je osoba cijepljena sa obje doze pozitivan status uvjeta za izdavanje potvrde je dostupan odmah po upisu cijepljenja u nacionalni registar Ministarstva zdravstva.

S obzirom da se prema uvjetima Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za rujan 2021. zaključna obrada izračuna postotka radnika koji zadovoljavaju uvjete za izdavanje COVID potvrda vrši 25. listopada 2021. za osobe koje su prvom dozom cijepljene nakon 3. listopada 2021. će rezultat provjere uvjeta biti negativan, tj. neće ući u postotak za ostvarivanje prava na mjere HZZ-a, ukoliko nema ni neki drugi uvjet (testiranje ili preboljenje).

Provjera uvjeta za izračun postotka radnika koji imaju uvjete za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda provodi se isključivo temeljem OIB-a radnika. To znači da ukoliko radnik nema OIB onda u tom slučaju u ovom trenutku neće postojati mogućnost izračuna postotka za tog radnika.

U slučaju da osoba posjeduje OIB ona mora imati zapisan status cijepljenja ili testiranja u Hrvatskoj. Za osobe koje imaju OIB, a cijepljene su van RH, bilo bi potrebno uputiti ih da se jave svom liječniku opće/obiteljske medicine ili Zavodu za javno zdravstvo putem e-maila kako bi se njihovi podaci o cijepljenju prepisali u nacionalni registar. Osobe koje su bile testirane van RH i imaju primjerice potvrdu o testiranju izdanu od liječničke prakse u državi testiranja ili labosa, nemaju mogućnost prijepisa tih podataka u nacionalni registar.

Prilikom izračuna postotka provjerava se postojanje zapisa o cijepljenju ili testiranju, a ne provjerava se da li je osoba već ishodila EU digitalnu COVID potvrdu. To znači da poslodavac ne treba tražiti svoje radnike da ishode EU digitalnu COVID potvrdu, već je bitno da radnici za koje se traže potvrde imaju podatke o cijepljenjima i testiranjima upisane u nadležnim registrima. Ipak, preporučamo da svaka osoba za koju se traži mjera provjeri svoje upisane podatke ili ishodi EU digitalnu COVID potvrdu kako bi bila sigurna da su njeni podaci upisani ispravno obzirom da u protivnom status uvjeta za radnika će biti negativan. Provjeru upisanih podataka o cijepljenju radnik može izvršiti kod svojeg odabranog liječnika opće/obiteljske medicine ili preko korisničke podrške HZJZ-a na e-mail adresi covidpotvrde@hzjz.hr. Provjeru upisanih podataka o testiranju može se izvršiti u laboratoriju koji je proveo testiranje.

Kriteriji za radnike za koje se traži potpora

Za program ZRM za listopad, za radnike zaposlene nakon 30. rujna 2021. godine, ne može se odobriti potpora za studeni.

U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika nisu dopuštene bez obzira na razlog dopune.

U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika span nisu dopuštene bez obzira na razlog dopune.

Tablica radnika za koje poslodavac traži potporu i redoslijed radnika u tablici NE MOGU se naknadno mijenjati, stoga upućujemo poslodavce na pozornost prilikom predaje zahtjeva.

Kriterij prihoda za usporedno razdoblje

[VAŽNO] Jedina opcija usporedbe je prihod/primitkak u listopadu 2021. godine u odnosu na listopad 2019. godine, uz niže navedene iznimke.

IZNIMKE USPOREDNOG MJESECA KOD MJESEČNE USPOREDBE:

 • ako je poslodavac osnovan nakon 1. listopada 2019. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na studeni 2019. godine.
 • ako je poslodavac osnovan nakon 1. veljače 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine
 • ako je poslodavac osnovan nakon 1. listopada 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na svibanj 2021.godine.
 • poslodavci koji su osnovani prije 1. rujna 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.
 • poslodavci koji su osnovani nakon 1. rujna 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Tromjesečni obveznici PDV-a i sezonski obrti koji su obveznici PDV-a:

 • usporedno razdoblje treće tromjesečje 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine
  IZNIMKA USPOREDNOG RAZDOBLJA: tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u IV. tromjesečju 2019. godine i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija dokazuju pad prihoda/primitaka za III. tromjesečje 2021. godine u odnosu na II. tromjesečje 2021. godine.

U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže nabrojano mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom.

Prihodi koji se priznaju kao odstupanja:

 • prihodi/primitci koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu
 • prodaja dugotrajne imovine
 • vlastita potrošnja za osobni automobil
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu)

Pad prihoda dokazuje se sljedećom dokumentacijom:

 • PDV obrascem - mjesečni ili kvartalni koji se predaje Poreznoj upravi u izvornom PDF formatu (primjer), ne skenirano.
 • Tablicom usporedbe prihoda/primitaka. Preuzmite ovdje
 • Drugom poslovnom dokumentacijom kojom se dokazuje pad prihoda u slučaju kako je opisano u prethodnom odgovoru
 • Izvodom iz knjige primitaka i izdataka tj. brutto bilanca*
 • Izvodom iz fiskalne blagajne ili Knjige prometa*

Ne dostavljaju svi poslodavci sve navedeno, pročitajte ostale odgovore za konkretnu uputu koju dokumentaciju dostavljate i kako.

Razdoblje koje se uspoređuje kao kriterij pada prihoda objašnjeno je u odgovoru ispod.

* molimo učitavajte PDF format navedene dokumentacije. Za dokumentaciju koju je moguće napraviti PDF format izravno iz aplikacije u kojoj se dokumentacija stvara, izbjegavajte učitavati printane i skenirane prikaze.

[NOVO] Dodana je opcija kod unosa prihoda kojom u sam obrazac unosite prihod za aktualno i usporedno razdoblje. Ovisno o odgovorima na postavljena pitanja, na obrascu će precizno pisati za koje aktualno i usporedno razdoblje morate upisati prihod. Prihod unosite kao brojčani iznos, bez oznake valute.PDV obrasce i dalje morate učitati u zahtjev.

PDV obveznici dostavljaju PDV obrazac koji su predali Poreznoj upravi, u izvornom PDF formatu (ne skenirano) kako su predali Poreznoj upravi (primjer).

 • ako predajete mjesečno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog mjeseca
 • ako predajete kvartalno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog kvartala

INFO: Ako imate mogućnost, možete učitati kumulativni PDV obrazac za razdoblje travanj-rujan umjesto 6 pojedinačnih (mjesečnih) PDV obrazaca ili umjesto dva kvartalna izvješća.


VAŽNO:

Ako u usporednom razdoblju niste cijelo vrijeme u sustavu PDV-a, za razdoblje kada niste dostavite tablicu usporedbe prihoda/primitaka i dodatno izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu. Dodatnu dokumentaciju učitajte u polje DODATNA DOKUMENTACIJA.

Predložak tablice prihoda/primitaka preuzmite u odgovoru "Ukoliko nisam obveznik PDV-a, što moram predati uz zahtjev kao dokumentaciju za dokaz pada prihoda?".

U trećem koraku, DOKUMENTACIJA, u predviđena polja učitajte PDV obrasce ili tablicu usporedbe prihoda/primitaka za usporedno razdoblje. Istovremeno možete učitati do 6 PDV obrazaca u jedno polje:[NOVO] U zahtjevima za ožujak i travanj dodana je opcija kod unosa prihoda kojom u sam obrazac unosite prihod za aktualno i usporedno razdoblje. Ovisno o odgovorima na postavljena pitanja, na obrascu će precizno pisati za koje aktualno i usporedno razdoblje morate upisati prihod. Prihod unosite kao brojčani iznos, bez oznake valute.Tablicu usporedbe prihoda i dalje morate učitati u zahtjev.

Ako možete usporediti prihod iz razdoblja travnj-rujan 2019. ili razdoblja listopad-prosinac 2019., odnosno pojedinačno mjesec ožujak 2019. ili mjesec travanj 2019. godine, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumente učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Paušalni obrtnici dužni su dostaviti i izvod iz fiskalne blagajne ili Knjigu prometa za usporedno razdoblje. Ove dokumente učitajte u polje DODATNA DOKUMENTACIJA.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Gleda se status u trenutku predaje zahtjeva. Dakle dokazuje pad prihoda prema uvjetima za tromjesečne obveznike PDV-a.

Predaja zahtjeva

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta bez obzira na djelatnost ali moraju dokazati pad prihoda

Da bi predali zahtjev bez kriterija NKD djelatnosti slijedite ovu uputu:

 • Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Poslodavac s područja na kojima je proglašena katastrofa" • Na drugom koraku u grupi "Razlog podnošenja zahtjeva" označite "Poslodavac s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije" • Obavezno preuzmite i ispunite Izjavu o točnosti podataka i razloga korištenja potpore.
 • [NOVO] Na trećem koraku, unesite podatke i dokumentaciju o padu prihoda, po uputi koja je objašnjenja u drugim odgovorima na ovoj stranici (ovisno da li ste obveznik PDV-a ili ne).
 • Učitajte ostale tražene dokumente
 • Predajte zahtjev

Pedložak Popis radnika za koje se traži potpora automatski se obrađuje stoga je važno da ga ispunite kako je opisano u ovoj uputi (i samom predlošku) da bi vaš predani zahtjev prošao kroz obradu.

Osnovni koraci:

 • Koristite isključivo predložak Popis radnika za koje se traži potpora za mjeru zadržavanje radnih mjesta listopad 2021.
 • Ispunite ga po primjeru koji vam je dostupan na obrascu „Primjer“ u predlošku te ga spremite u XLSX format
 • Učitajte spremljeni predložak u polje „Popis radnika za koje se traži potpora“. Odmah nakon učitavanja i provjere ispravnosti pojavit će se poruka Uspješno ste učitali popis zaposlenika. Možete predati zahtjev. U tom slučaju, nastavite dalje s učitavanjem potrebne dokumentacije.  Ili, nastavite čitati ovu uputu za savjete kako razriješiti moguće greške.

Obavezni unos je u sljedeće stupce:

 • A: Ime
 • B: Prezime
 • C: OIB (mora biti valjan)
 • D: Razina obrazovanja (izbor ponuđenog)
 • E: Trajanje ugovora o radu (izbor ponuđenog)
 • H: Radno vrijeme (izbor ponuđenog)
 • I: Osoba s invaliditetom (izbor ponuđenog)
 • J: Radnik je u drugoj mjeri aktivne politike zapošljavanja (izbor ponuđenog)

U stupce F i G unosite datum početka/kraja ugovora o radu samo za radnika koji je zaposlen na određeno vrijeme i kojemu ste u stupcu E odabrali „Određeno“.

 • F: Datum početka ugovora o radu u formatu DD.MM.GGGG
 • G: Datum završetka ugovora o radu u formatu DD.MM.GGGG

Savjeti za uspješno učitavanje predloška Popis radnika za koje tražite potporu i automatsku obradu:

 • Ako ubacujete ime, prezime i OIB kopiranjem (copy-paste) iz drugog izvora pazite da ih ubacite u stupce A, B i C počevši od retka 2.
 • Pazite da je OIB polje definirano kao tekstualno polje s 11 znamenki (brojeva)
 • Nemojte brisati ili dodavati stupce
 • Nemojte ostavljati prazne redove. Podaci se učitavaju do prvog praznog reda
 • OIB mora sadržavati 11 znamenki, uključujući i vodeće nule (zbog toga mora biti kao tekstualno polje, ne kao broj)
 • Predložak spremite u XSLX obliku. Drugi formati nisu podržani.
 • Ako ne koristite Microsoft Office alate, svi drugi uredski alati za tablične kalkulatore podržavaju izvoz u XLSX format

Greške će biti ispisane s informacijom u kojem retku je greška i koji podatak trebate popraviti, na primjer:NAPOMENA:
U slučaju da po kriteriju COVID potvrda manje od 70% radnika prijavljenih za potporu ima važeću COVID potvrdu (podatak o postotku radnika HZZ dobiva od nadležnog tijela), isplaćivat će se ukupni iznos odobrene potpore po redoslijedu kako ste prijavili radnike u ovom popisu.

Redoslijed se ne može naknadno mijenjati stoga upućujemo na pozornost pri unosu radnika u tablicu!

Uredski paket Open Office ne podržava spremanje u XSLX format, a kod učitavanja XLSX formata ne prepoznaje postavke predloženih unosa i provjere ispravnosti unosa u polja tablice. Korisnici Open Office aplikacije (preporučamo veziju 4.x) mogu učitati ODS format predloška Popis radnika za koji se traži potpora ovog linka, ispuniti tražene podatke te spremiti kopiju u Excel 97 XLS format koji mogu učitati kod predaje zahtjeva u polje Popis radnika za koje se traži potpora.

Uputa za spremanje ODS predloška Popis radnika u Excel 97 (XLS) format:

 • Ispunite učitani ODS predložak kako je opisano u uputi u prethodnom odgovoru, kao i u uputama dostupnim u samom predlošku
 • Iz izbornika Datoteka odaberite "Spremi kao" (Save As...) te iz opcija ponuđenih formata obavezno odaberite Excel 97 (.xls) opciju
 • Dobivenu XLS datoteku učitajte kod predaje zahtjeva

VAŽNO: Excel 95 XLS format NIJE PODRŽAN!

Maksimalni broj datoteka u polju Dodatna dokumentacija je 10, pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 8 MB, a ukupna veličina svih učitanih datoteka u zahtjevu ne smije prelaziti 20 MB. Ako imate više od 10 datoteka trebate ih spojiti u manji broj datoteka, a datoteke veće od 8 MB smanjiti kompresijom.

Kako spojiti više PDF datoteka u jednu PDF datoteku?

Koristite besplatni on-line servis za spajanje više PDF datoteka u jedan PDF, npr sejda.com. Učitajte sve PDF datoteke koje želite spojiti klikom na gumb "Upload":Ako je pregled spojenih PDF datoteka u uredu, kliknite gumb "Merge"Preuzmite (download) spojeni PDF dokument, zatim koristite funkciju Sejda Compress i smanjite veličinu datoteke.

Kako smanjiti veličinu PDF datoteke?

 • koristite online uslugu poput Sejda Compress
 • Odaberite opciju Image Quality - Medium
 • Odaberite opciju Image Resolution - 144 (ili čak 72 ako je ulazna PDF datoteka značajno velika)


Preuzmite (Download) smanjeni PDF dokument i učitajte ga u zahtjev/dopunu zahtjeva.

Isplata potpore i obvezna predaja dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Poslodavac se obvezuje dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za sve radnike za koje traži potporu za listopad do 5. prosinca 2021. godine.

Također, za sve radnike za koje će tražiti potporu za studeni, dokaz o isplaćenoj plaći ztreba dostaviti do 5. siječnja 2022. godine.

Pročitajte detaljne upute u temi Predaja dokaza o isplati plaća

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, čitaj naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.