Nova mjera za lipanj 2020.

Glavni kriterij: pad prihoda od 50% ili više u odnosu svibanj 2020. prema svibanj 2019. i određene djelatnosti.

Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablica usporedbe prihoda (pročitajte odgovor ispod):

Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Dodatno, poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) mogu zatražiti potporu ako su iz sljedećih sektora.
U prerađivačkoj industriji za sljedeće NKD klasifikacije:

 • C 10.71 - Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 • C 11.01 - Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
 • C 11.02 - Proizvodnja vina od grožđa
 • C 11.03 - Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
 • C 11.05 - Proizvodnja piva
 • C 13.9 - Proizvodnja ostalog tekstila
 • C 15.1 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
 • C 16.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • C 17.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
 • C 20.53 - Proizvodnja eteričnih ulja
 • C 23.4 - Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
 • C 23.7 - Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • C 32.1 - Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • C 32.1 - Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

U trgovini:
 • G 47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima


Potporu za lipanj mogu koristiti samo oni subjekti kojima je registrirana NKD djelatnost navedena u izborniku Djelatnost (NKD oznaka) u obrascu za predaju zahtejva.U slučaju da podnosite zahtjev na osnovu sekundarne djelatnosti, odaberite NKD oznaku sekundarne djelatnosti i pročitajte odgovor na sljedeće pitanje.

Potporu za lipanj možete zatražiti na osnovu sekundarne djelatnosti, ali morate obrazložiti u zahtjevu da vam je to trenutno pretežita NKD djelatnost. Napišite obrazloženje u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju morate predati tablicu usporedbe prihoda.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje svibanj 2020. i svibanj 2019.

Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje svibanj 2020. i veljaču 2020.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac svibanj 2020. i svibanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda svibanj 2020. prema svibanj 2019. ili ako ne poslujete godinu dana ovu tablicu
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Zahtjevi se zaprimaju od 8. do 30. lipnja 2020.

Visina subvencije iznosi 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Potpora se može tražiti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19.3.2020. Radnici zaposleni nakon tog datuma ne mogu biti uključeni u mjeru.

Ako se vaša djelatnost ne pojavi kao izbor u izborniku "Unesite OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


U slučaju da imate obrt u suvlasništvu s drugom osobom, moguće da se obrt u našem registru vodi pod OIB-om suvlasnika. Unesite OIB drugog suvlasnika u polje "Upišite OIB ili nazvi tvrtke/obrta".

Rok isplate potpore je do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za svibanj 2020. godine ne mogu koristiti mjeru za lipanj.

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) i JOPPD broj obrasca kojim potvrđujete isplatu plaće radnicima koje ste prijavili za potporu u mjesecu u kojemu koritite potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca tada predajete izjavu o namjenskom utrošku sredstava potpore. Za zahtjeve predane u lipnju, dokaz o isplati plaća moći će se predati od 5. srpnja.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu ove potpore.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da korisnici koji koriste yahoo.com e-mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 24 sata. Više

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.