Informacije za predaju obveznih dokaza za srpanj i dopunu zahtjeva predanih u srpnju za produženje na kolovoz*

* uključuje zahtjeve predane od 1. do 31. srpnja za mjeru za mikropoduzetnike i mjeru u djelatnostima unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S koje možete produžiti za potporu u kolovozu ako ih nadopunite dokumentacijom o padu prihoda po kriteriju pojedine mjere za srpanj u odnosu na usporedno razdoblje.

Dokazi o isplati plaća (ili namjenskom utrošku dobivenih sredstava) za srpanj

Za sve zahtjeve predane u srpnju obvezni ste predati dokaz o isplati plaća (ili namjenskom utrošku dobivenih sredstava ako niste JOPPD obveznik) u srpnju. Pročitajte upute i informacije.

Dokazi za srpanj predaju se do 5. rujna.

Dokumentacija o padu prihoda u srpnju za produženje zahtjeva na kolovoz.

VAŽNO! Ako zahtjeve predane u srpnju ne želite produžiti na kolovoz, tada ne morate napraviti dopunu zahtjeva s dokumentacijom o prihodu u srpnju 2020 i usporednom razdoblju.

Ako ne produžite zahtjev za mikropoduzetnike na kolovoz, možete koristiti mjeru srpanj-kolovoz u kolovozu.

Za zahtjeve za mjeru za mikropoduzetnike te za zahtjeve srpanj-kolovoz u djelatnostima unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S koji su predani od 1. srpnja do 31. srpnja potrebno je predati dokumentaciju o padu prihoda u srpnju kako bi vam zahtjevi vrijedili i u kolovozu, tj. kako bi stvariti pravo na potporu u kolovozu.

Pad prihoda u srpnju mora biti u vrijednostima kako je propisano u opisu mjere.

Dopunu izvornog zahtjeva napraviti će te klikom na gumb "DOPUNA ZAHTJEVA" pored zahtjeva koji želite produžiti na kolovoz.Dokumentacija opisa pada prihoda su PDV obrasci (ako ste obveznik mjesečne predaje PDV-a) ili tablica usporedbe prihoda/primitaka ako niste obveznik PDV-a ili predajte kvartalno PDV izvješće.

Upute za mjeru za mikropoduzetnike za predaju dokumentacije o padu prihoda pročitajte ovdje.

Upute za mjeru za srpanj-kolovoz za predaju dokumentacije o padu prihoda pročitajte ovdje.

U aplikaciji Moji zahtjevi pojaviti će se poruka za sve aktivne zahtjeve predane u srpnju koje trebate nadopuniti s dokumentacijom o padu prihoda u srpnju:Dodatno, zahtjevi koje trebate nadopuniti PDV obrascima označeni su crveno na popisu predanih zahtjeva. Otvorite opcije zahtjeva klikom na + i uočite crveno ispisani link "Obvezna dopuna zahtjeva PDV obrascima. Predajte Dopunu zahtjeva" koji možete kliknuti za predaju dopune:Dokumentaciju za produženje zahtjeva molimo pošaljite do 31. kolovoza.