Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike - kolovoz 2020.

Zadnja izmjena: 30. srpnja 2020. u 09:20 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • Poslodavci koji zapošljavaju 9 ili manje radnika
 • Pad prihoda srpanj 2020./srpanj 2019. veći od 50%
 • Za radnike zaposlene do 30. lipnja 2020.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Kolovoz 2020.

Visina potpore

Do 2.000,00 kuna po radniku

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 30.06. 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.
  Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

  Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Umirovljenike
 • Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

 • Iznos od 2.000,00 kuna za mjesec kolovoz po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • 125 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 03. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za kolovoz 2020. godine.

Poslodavci trebaju dokazati da su u srpnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na srpnju 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za srpanj 2020.g. i srpanj 2019.g. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za kolovoz 2020. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u srpnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za srpanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 50% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. ukoliko se radi o tromjesečnim obveznicima PDV-a.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja
Savska c. 64, 10 000 Zagreb

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložitii

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi
Zahtjevi su se zaprimali do 31. kolovoza


Sezonske djelatnosti zahtjeve za kolovoz moraju predati putem web aplikacije. Pročitajte upute u jahaču Predaja zahtjeva, preuzmite potrebne predloške i prikupite potrebnu dokumentaciju iz drugih izvora. U Korisničkom centru saznajte druge potrebne informacije za predaju zahtjeva.

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za srpanj za mikropoduzetnike

Zahtjevi se primaju od 7. srpnja do 31. srpnja 2020. za potporu za srpanj, te od 3. kolovoza do 31. kolovoza za potporu za kolovoz.

Da, zahtjev vrijedi i za kolovoz - ne predajete novi zahtjev za kolovoz. Ipak, imate obvezu predati dopunu zahtjeva s podacima o padu prihoda u srpnju 2020. u odnosu na usporedno razdoblje.

Ako ne predate dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju neće vam se isplatiti potpora u kolovozu.

Dodatne informacije pročitajte ovdje.

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoru. Za potporu Skraćivanje radnog vremena predani zahtjev u srpnju vrijedi od lipnja do prosinca 2020. Za potporu u mjesecu srpnju za mikropoduzetnike zahtjev treba predati do 31.7, koji vrijedi i za produženju ove mjere na kolovoz.
Za potporu za srpanj-kolovoz u djelatnostima unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S zahtjev se treba predati do 31. srpnja ako tražite potporu za srpanj, odnosno do 31. kolovoza ako tražite potporu samo za kolovoz.

Mjera ožujak-svibanj više nije aktivna i ako ste korisnik te mjere zadnja potpora koja će se isplatiti je za mjesec svibanj i nećete automatski dobiti potporu za lipanj ili druge mjesece.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 9 ili manje radnika.
Pad prihoda od 50% ili više. Uspoređuje se lipanj 2020. prema lipnju 2019. za potporu u srpnju, odnosno srpanj 2020. u odnosu na srpanj 2019. za potporu u kolovozu.

Pad prihoda dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prometa dokazuju tablicom usporedbe pada prihoda/primitka koje možete preuzeti u opisu mjere za srpanj ili za kolovoz ovdje.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Mogu ukoliko spadaju u prihvatljive djelatnosti i zadovoljavaju kriterije potpore. Informacije o kriterijima nalaze se u opisu pojedine mjere.

Uvjet je da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz u kolovozu, ali samo ako ne produžite mjeru za mikropoduzetnike na kolovoz.

Mjeru nećete produžiti tako što NEĆETE UČITATI dokumentaciju o padu prihoda za srpanj 2020. i usporedno razdoblje u dopunu zahtjeva za mikropoduzetnike od srpnja. Do 31.8 predajte novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok je mjera za srpanj-kolovoz dostupna samo u određenim NKD razredima.

Korisnik ste mjere za mikropoduzetnike u kolovozu ako ste predali dopunu zahtjeva od srpnja s dokumentacijom o padu prihoda u srpnju 2020. i usporednom razdoblju, ili ste predali zahtjev u kolovozu.

Možete koristiti mjeru srpanj-kolovoz u kolovozu, ali morate zatražiti raskid zahtjeva za mikropoduzetnike za kolovoz slanjem Dopune s oznakom "odustajem od zahtjeva" ili ako ste već dobili sredstva za srpanj slanjem Dokaza o isplati plaća za srpanj s oznakom "tražim raskid ugovora".

Do 31. kolovoza predajte novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Nažalost ne. Zahtjev koji ste predali u srpnju za mikropoduzetnike ne možete pretvoriti u zahtjev srpanj-kolovoz koji vrijedi od srpnja.

Zahtjev za mikropoduzetnike predan u kolovozu možete otkazati (putem Dopune zahtjeva) i predati novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac za prethodni mjesec 2020. i usporedni mjesec 2019. Ako ne poslujete godinu dana, onda je usporedni mjesec veljača 2020.
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda lipanj 2020. prema lipanj 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu srpanj-veljača 2020.
 • Ako ste obrtnik i/ili sezonska djelatnost pročitajte korisne informacije ovdje.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.