Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Razdoblje ožujak-svibanj

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavaci | Poslodavci-sezonska djelatnost Obrtnici paušalci

Izmijenjeni uvjeti od 29. svibnja 2020.:

 • NOVO! Pad prihoda veći od 20% u svibnju 2020. za poslodavce s 50 i više zaposlenika
 • Za radnike u radnom odnosu na 19. ožujka 2020. i dalje
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
 • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Od 01.03.2020. do 31. svibnja 2020.

Visina subvencije

Do 3.250 kuna po radniku za ožujak

Do 4.000,00 kuna za travanj i svibanj

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Mjera se ne odnosi na:

 • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
 • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25% , i na njihova trgovačka društva kćeri

Navedeno se primjenjuje od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

 • uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama..

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

  Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

  Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020.g., uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika

Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

 • Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020.g., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.
 • Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za Mala poduzeća
 • od 15% za Srednja poduzeća
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovorao radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Poslodavci iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje :

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

Navedeno se ne odnosi na:

 • vlasnike obrta bez obzira na broj zaposlenih
 • poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika
 • umirovljenike
 • strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Napomene:

Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

 • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
 • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

Javni poziv

Za Zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 07. travnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine. Iznimka su poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera za koje će se odobravati isplate za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:

 • opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima,
 • potpisati Izjavu o točnosti podataka i razloga, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i
 • navesti aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.

Opravdani razlozi su:

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.


Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • Preslika Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

DOPUNA KRITERIJA ZA SVIBANJ 2020.

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika:

Poslodavci koji nisu korisnici potpora ( prvi puta podnose zahtjev za svibanj ) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. I to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 • Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
 • Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poslodavci - postojeći korisnici potpore

 • Prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020.g. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 • Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
 • Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se isplatiti potpora za svibanj.

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su na ovoj stranici u sekciji Dokumentacija za predaju zahtjeva
 • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
 • Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).
 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 20% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložitii

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Tablica usporedbe prihoda i primitaka (godišnja usporedba)

Predložak za poslodavce koji posluju duže od godinu dana

Preuzmi

Tablica usporedbe prihoda i primitaka (usporedba svibanj-veljača)

Predložak za poslodavce koji posluju kraće od godinu dana

Preuzmi
Predaja zahtjeva putem e-maila


Dokumente potrebne za prijevu preuzmite iz jahača Predaja zahtjeva.

Najčešća pitanja vezana uz potporu za razdoblje ožujak-svibanj s izmjenama za svibanj

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika, trebaju dokazati pad prihoda najmanje 20% temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika (postojeći korisnici) prije isplate potpore za svibanj, trebaju dokazati pad prihoda najmanje 20% temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. g. i svibanj 2019. g. Poreznoj upravi. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020. g. Poreznoj upravi.

Poslodavci koji nisu korisnici potpora (prvi puta podnose zahtjev za svibanj) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. I to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika (prvi puta podnose zahtjev) popunjavaju Tablicu usporedbe prihoda i primitaka za 2019-2020. koja se nalazi ovdje, a u kojoj uspoređuju prihode i primitke za svibanj prošle godine sa svibnjem 2020. godine. Za nove poslodavce koji uspoređuju prihode i primitke u veljači 2020. sa svibnjem 2020. dostupna je ova tablica.

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika (postojeći korisnici) kriteriji se ne mijenjaju.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

U tijeku je kontrola podataka putem uparivanja s podacima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Porezne uprave temeljem dostavljenih dokaza poslodavaca o isplati plaće za ožujak. Nakon završetka kontrole, isplate se nastoje izvršiti u što skorijem roku. Naime, s obzirom da je uvjet za nastavak isplate potpore dostava dokaza o isplati plaće za prethodni mjesec za sve radnike za koje je isplaćena potpora, Zavod radi obveze odgovornog postupanja s javnim sredstvima provodi detaljnu kontrolu putem uparivanja podataka s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Poreznom upravom.

Premda je rok za isplatu potpore korisnicima za prethodni mjesec do 15. u mjesecu, zbog velike količine podataka te kašnjenja s dostavom dokumentacije u pojedinim slučajevima, postupak kontrole traje duže nego što je inicijalno planirano te stoga isplata sredstava teče sporije nego je predviđeno.

Uparivanje podataka s Poreznom upravom vrši se automatski. U slučajevima kada podaci o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta nisu iz tehničkih razloga prošli uparivanje s Poreznom upravom, Porezna će uprava dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda upit za dostavu podataka o korisniku mjere te će podaci biti dostavljeni direktno nadležnoj Poreznoj upravi kako bi otpis doprinosa bio omogućen.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020.g., uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene do 15. svibnja 2020., odobravat će se potpora za travanj i svibanj. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 16. svibnja do 7. lipnja 2020. godine, odobravat će se potpora za svibanj. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail) na e-mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu poslodavca.

Više informacija pročitajte ovdje

 • Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi (zaposlene kod drugih poslodavaca), ili ako nisu korisnici mirovine.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava, poput samostalnih umjetnika, medijskih djelatnika i dr., a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda. Ukoliko im doprinose financira tj plaća Ministarstvo kulture onda ne mogu koristit mjeru COVID-19.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisana u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • OPG-ovi koji su u sustavu poreza na dohodak ili dobit.
 • Udruge koje su u sustavu poreza na dobit tj. koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Navedeni mogu koristiti potporu uz zadovoljavanje ostalih uvjeta prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Zahtjev se podnosi online ovdje.

Dokaz treba predati do 5. srpnja, a mogućnost predaje je otvorena putem aplikacije Moji zahtjevi od 7. svibnja.
Predaja dokaza je dostupna za sve zahtjeve koje ste predali u ožujku pa sve do 5. svibnja.

Ne morate predati novi zahtjev, ali morate predati dokaze o isplati plaća za prethodni mjesec. Dokaz možete predati putem web aplikacije.

Neće Vam biti isplaćena potpora za svibanj ukoliko ne predate obaveznu dopunu zahtjeva za travanj popisom zaposlenika kojima ste isplatili plaću te za koje ste zatražili i dobili potporu.

Možete ispraviti kroz slanje dokaza o isplati plaće za prethodni mjesec (zajedno s JOPPD brojem i popisom radnika) ili slanjem dopune izvornog zahtjeva koju možete poslati u bilo kojem trenutku za odabrani zahtjev. Obavezno uz dopunu učitajte tablicu Popis radnika za koje tražite potporu s ispravnim brojem radnika.

Pripremne radnje za uspješnu predaju dopune dokaza o isplati plaće za ožujak:

 • Upoznajte se sa dopunom koju će te popunjavati on-line
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu Tablica zaposlenika koji su dobili potporu za ožujak. Ako imate više od 10 zaposlenika, popunite tablicu i uvezite u obrazac. Za manji broj zaposlenika, možete unijeti ručno u obrazac podatke o radnicima (Ime, Prezime i OIB)
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno koje šaljete uz dopunu ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se sa zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablice popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite ih
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")
 • Ako trebate predložak tablice prihoda i primitaka (za dokaz pada gospodarske aktivnosti), pročitajte niže odogovor na pitanje "Da li postoji predložak tablice prihoda..."

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da korisnici koji koriste yahoo.com e-mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 24 sata. Više

 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 03/2020, koja je isplaćena u 04/2020 dostaviti najkasnije do 5. svibnja 2020.
 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 04/2020, koja je isplaćena u 05/2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.
 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 05/2020, koja je isplaćena u 06/2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.

Prema uvjetima korištenja mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) propisano je:

 • poslodavcu se isplaćuje potpora u iznosu od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak, odnosno potpora u iznosu od 4.000,00 kuna za mjesec travanj, svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Poslodavac se obvezuje radniku za kojeg je isplaćena Potpora, isplatiti plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a prema priznatom razdoblju isplate Potpore. Ukoliko je ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima ugovorena minimalna plaća ili iznos manji od iznosa potpore, preporuka je da poslodavac isplati potporu u cijelosti.
 • Prilikom kontrole predmeta kod poslodavaca kod kojih se utvrde eventualne nepravilnosti (npr. isplaćen veći iznos potpore u odnosu na broj sati na koji je radnik prijavljen), zatražit će se povrat nepripadno isplaćenih sredstava.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020. potpora se ne može odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za veljaču 2020.godine ne mogu koristiti mjeru.

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti

Ukoliko poslujete kraće od 12 mjeseci potrebno je dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva

Da, preuzmite i ispunite ovu Excel tablicu te je priložite u polje "Dokumentacija za dokaz pada gospodarske aktivnosti" prilikom slanja zahtjeva.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz. Više o predaji obveznog dokaza isplate plaće za prethodni mjesec pročitajte ovdje. Dokaz se predaje do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, osim za ožujak gdje je rok 5. svibanj

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca". Više o predaji dokaza pročitajte ovdje

Dovoljno je uz dokaz o isplati plaće za mjesec dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu obrtnika/ce da su sredstva potpore za očuvanje radnih mjesta utrošena sukladno namjeni potpore.

Može, ukoliko poslodavac ima potrebu i hoće zaposliti osobu na upražnjeno radno mjesto nakon 29. veljače 2020.

Smijete, no trošak zapošljavanja ide na teret poslodavca.

Predaje se jedan zahtjev kojim se odobrava pravo na isplatu potpore u najduljem trajanju od tri mjeseca, odnosno do prestanka odluke Stožera.

 • Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore

Najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. umjesecu itd.

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca.

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun.

Ne, ova potpora je dostupna poduzetnicima koji su u Prihvatljivom sektoru, o čemu se možete informirati u opisu potpore.

Zahtjevi se primaju do 7. lipnja. Nakon 7. lipnja dostupna je nova mjera za očuvanje radnih mjesta koja je aktivna do 30. lipnja 2020. Za korištenje potpore u lipnju, potrebno je predati novi zahtjev.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu ove potpore.

Online zahtjevi se primaju od ponedjeljka, 23. ožujka u 00:01.

Korisne informacije vezame uz Potpore očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.