Potpora za očuvanje radnih mjesta - listopad-prosinac 2020.

Zadnja izmjena: 4. prosinac 2020. u 12:20 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • [NOVO] Opcija usporedbe prihoda studeni 2020. (prosinac 2020.) vs. studeni 2019. (prosinac 2019.)
 • [NOVO] Poslodavci vezani uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti
 • [NOVO] Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova
 • Poslodavci iz određenih sektora, svi poslodavci obuhvaćeni Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa
 • Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost
 • Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), potpora od 2.000 do 4.000 kn po radniku
 • Usporedba prihoda kroz kumulativ travanj-rujan 2020. vs. travanj-rujan 2019.
 • Za radnike zaposlene zaključno s 30.10.2020.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. rujna 2020.

VAŽNE informacije za korisnike mjere listopad-prosinac koji su predali zahtjev po starim uvjetima pročitajte ovdje.

Uputa za predaju zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova putem Porezne uprave za poslodavce kojima je onemogućen rad saznajte ovdje.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Studeni-prosinac 2020.

Visina potpore

Do 4.000 kuna po radniku

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

 • Mjera se ne odnosi na:
  • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
  • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri
   Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.
  Poslodavci mogu odabrati:
  • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
  • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
  • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 31. listopada 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora za 11. mjesec, a za radnike zaposlene nakon 30. studenog 2020. ne može se odobriti potpora za 12. mjesec.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 30.09.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30.09.2020., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

1. Poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Izdavačka djelatnost - izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

2.

 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera
 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

FAQ: Iznimke za prihvatljive djelatnosti u NKD razredu S96.09 - Ostale osobne uslužne djelatnosti.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih.
 • Umirovljenike
 • Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike i osnivače.

 • iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
  • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
  • od 60% i više – 4.000,00 kn
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

 • 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

OSTVARIVANJE PRAVA NA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama www.porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Zavod će izvršiti isplate.

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. studenoga 2020. godine do zaključno 25. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. prosinca 2020. godine do zaključno 25. siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

VAŽNO:

 • Za poslodavce koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su za njega povoljniji.
 • Poslodavci kojima je zahtjev po mjeri listopad - prosinac za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih izmjena, imaju mogućnost podnijeti novi zahtjev ili dopuniti zahtjev sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac

Pojašnjenje: za korisnike mjere listopad-prosinac prije izmjene za studeni-prosinac.

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
ili
• trebaju dokazati da su u studenom 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na studeni 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za studeni 2020.g. i studeni 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za studeni, odnosno dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i rujan 2020.g.

Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019. i posluje duže od godinu dana treba dokazati da je u studenom 2020. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na studeni 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za studeni 2020.g. i studeni 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traži potporu za studeni, odnosno dokazati da je u mjesecu za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019.g. i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, treba dokazati pad prihoda/primitaka iz trećeg tromjesečja 2020.g. u odnosu na treće tromjesečje 2019.g.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihod tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja.


Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže navedeno mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom:

 • prihode/primitake koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu,
 • prodaju dugotrajne imovine,
 • vlastitu potrošnju za osobni automobil,
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe,
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu,
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu).

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. ¬ U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.
 • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:
  • za mjesec studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine
  • za mjesec prosinac najkasnije do 5. veljače 2021. godine.
 • Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda/primitaka temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja

Područni ured/služba je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Provedbeni dokument (PDF)

Tablica usporedbe prihoda/primitaka (godišnja usporedba)

Predložak za poslodavce koji posluju duže od godinu dana

Preuzmi

Tablica usporedbe prihoda/primitaka

Predložak za poslodavce koji posluju kraće od godinu dana

Preuzmi

Izjava o isplati plaća

Za radnike za koje se traži potporu za mjesece koji prethode zahtjevu.

Preuzmi

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova

Za predaju zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova Poreznoj upravi.

Preuzmi

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za listopad-prosinac

Od 4.12.2020.g. zaprimaju se zahtjevi za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji uključuju potporu za studeni i prosinac.

U slučaju da poslodavac već ima podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćen studeni i iznos potpore je isti ili veći, nije potrebno podnositi novi zahtjev za studeni temeljem onemogućenog rada Odlukom Stožera. Dakle, poslodavac samostalno procjenjuje koji uvjeti mjere su mu povoljniji te donosi odluku o predaji zahtjeva.

Za poslodavce koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su za njega povoljniji.

Poslodavci kojima je zahtjev za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih izmjena mjere listopad-prosinac, imaju pravo podnijeti novi zahtjev/dopuniti zahtjev sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac.

A. POSLODAVAC JE PREDAO ZAHTJEV LISTOPAD-PROSINAC

 • Donesena je pozitivna ocjena ili je zahtjev u obradi – kroz dopunu zahtjeva za studeni poslodavac može dostaviti dopunu tablice radnika za koje traži potporu:
  • proširenje ciljane skupine radnika odobrava se za direktore, prokuriste, članove uprave i sl.
  • za radnike zaposlene do 31. listopada (kroz dopunu zahtjeva za studeni), te za radnike zaoslene do 31. studenog kroz dopunu zahtjeva za prosinac.
 • Zahtjev je ocijenjen negativno - NOVI ZAHTJEV predaje se jedino U SLUČAJU KADA JE NOVI RAZLOG PREDAJE ZAHTJEVA (PRIMJER: ako je predan zahttjev razlogom pad gospodarske aktivnosti/prihoda ili ograničen rad Odlukom stožera civilne zaštite, a djelatnost spada u onemogućene Odlukom stožera u studenom i/ili prosincu). Ako poslodavcu nije onemogućen rad, ali je zahtjev za listopad ocijenjen negativno, a prema uvjetima za studeni i prosinac ispunjava uvjete za mjeru, poslodavac KROZ DOPUNU ZAHTJEVA predaje zahtjev za studeni s propisanom dokumentacijom.

B. POSLODAVAC KORISTI MJERU RUJAN-PROSINAC

 • Ako je zahtjev pozitivno ocijenjen ili u obradi.
  Ako poslodavac želi koristiti potporu po novim kriterijima mjere listopad-prosinac za studeni i prosinac, mora podnijeti novi zahtjev. Za podnesene zahtjeve vrijede uvjeti i kriteriji mjere RUJAN-PROSINAC
 • Ocijenjen negativno – poslodavac PREDAJE NOVI ZAHTJEV za mjeru listopad-prosinac. Ako je predao prigovor i isti se uvaži, a predao je zahtjev po mjeri listopad-prosinac, po mjeri rujan-prosinac odobrit će mu se mjeseci koji nisu obuhvaćeni novim zahtjevom.

Ključne razlike su kako je prikazano u tablici:

Izvorna potpora listopad-prosinac

Izmjene listopad-prosinac

Kriterij pada prihoda u usporednom razdoblju

40% i više

40% i više

Usporedno razdoblje

Zbirno travanj-rujan 2020. i usporedno travanj-rujan 2019. ili ako poslodavac izabere prethodni mjesec 2020. i usporedni 2019. kada predaje zahtjev zbog ograničenog rada odlukom Stožera.

Opcije svim poslodavcima: zbirno travanj-rujan 2020. i usporedno travanj-rujan 2019. ili mjesec za koji se podnosi zahtjev i uposredni mjesec 2019.*

Bez kriterija prihoda ako je onemogućen rad Odlukom Stožera

Da

Da

Produživanje mjesec-za-mjesec

Ne (osim za zahtjeve predane zbog Odluke Stožera koji uspoređuju prethodni mjesec s usporednim 2019.)

Ne (osim za zahtjeve predane zbog Odluke Stožera ili ako poslodavac izabere usporedbu mjesec za koji predaje zahtjev)

Prihvatljive djelatnosti po NKD razredima

Prošireni popis prihvatljivih NKD razreda, za mikropoduzetnike bez kriterija djelatnosti

Dodatno prošireni popis prihvatljivih NKD razreda, za mikropoduzetnike i dobavljače subjekata kojima je onemogućen rad bez kriterija djelatnosti

Bez kriterija djelatnosti ako je onemogućen rad Odlukom Stožera

Da

Da

Dobavljači subjekata kojima je ograničen rad, bez obzira na djelatnost

Ne

Da

Nadoknada fisknih troškova

Ne

Da

Iznos potpore

Do 4.000 po radniku
(ovisi o % pada prihoda)

Do 4.000 kn po radniku
(ovisi o % pada prihoda)

Prihvatljivi datum osiguranja poslodavca u HZMO-u

Do 30.lipnja 2020.

Do 30. rujna 2020.

Prihvatljivi datum zapošljavanja radnika

Do 30. rujna 2020.

Do 31. listopada (30. studenog za zahtjeve za prosinac)

Potpore za članove uprave, direktori, prokuriste i sl. za poslodavce s < 10 radnika

Ne

Da

* rujan 2020. ako ne posluje godinu; za kvartalne obveznike i ostale iznimke pogledajte ovdje sva razdoblja usporedbe;

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Porezna uprava zaprima zahtjeve do 15.02.2021., a isplaćena nadoknada je za prosinac 2020. godine.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.


NAPOMENE:

 • poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • iznimno, poslodavci koji imaju već predani zahtjev za razdoblje rujan-prosinac ili listopad-prosinac po kojemu ostvaruju puni iznos mjesečne potpore od 4.000 kn po radniku, a naknadno im je onemogućen rad Odlukom Stožera, ne moraju predavati novi zahtjev za očuvanje radnih mjesta s razlogom „onemogućen rad Odlukom Stožera“ da bi ostvarili pravo na nadoknadu fiksnih troškova. Dovoljno je putem DOPUNE ZAHTJEVA poslati kopiju Odluke Stožera kojom im je onemogućen rad.
 • predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
 • zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Pripremite PDV obrase za travanj-rujan 2020. i usporedni travanj-rujan 2019. Ili, pripremite PDV obrasce studeni 2020. (prosinac 2020.) i usporedni mjesec 2019. (rujan 2020. ako ne poslujete godinu dana) i koristite opciju mjesečne usporedbe prihoda.
  Molimo nemojte skenirati PDV obrasce već učitajte PDF format obrazaca, kako se generira kod predaje u Poreznu upravu! (primjer)
 • Ako ste obveznik kvartalne predaje PDV obrasca, pripremite izvješće za III. i II. kvartal 2020. i III. i II. kvartal 2019. (ili III. kvartal 2020. i III. kvartal 2019. ako poslujete od 1. travnja 2019.)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda 2020. prema 2019. ili ako poslujete kraće od godinu dana ovu tablicu i pripremite u PDF obliku izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za usporedna razdoblja, odnosno izvod iz fiskalne blagajne ili Knjige prometa za paušalne obrte
 • Ako ste obveznik isplate plaće, preuzmite predložak Izjave o isplati plaća
 • Ako predajete zahtjev iz razloga onemogućenog/ograničenog rada po odluci Stožera, pribavite Odluku na koju se pozivate.
 • Ako predajete zahtjev iz razloga što je vašem kupcu onemogućen rad po odluci Stožera i imate pad prihoda, prikupite račune i ugovore kojima dokazujete poslovnu povezanost vas kao dobavljača s kupcem
 • Ako ste obrt ili sezonska djelatnost, pročitajte korisne informacije ovdje.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da ukupna veličina datoteka koje će te učitavati ne prelazi 20 MB, spojite pojedinačne PDF dokumente (izvode iz fiskalne blagajne) u jedan PDF (pročitajte kako u odgovoru Imam više od 10 pojedinačnih PDF datoteka...")


VAŽNA INFORMACIJA: Obratite pažnju na postavke internet preglednika za automatsko ispunjavanje obrazaca jer se može dogoditi da prepišete već upisane vrijednosti s predloženim vrijednostima auto-ispune koja ne odgovaraju zahtjevu kojega predajete.

Na primjer, ako kod unosa e-maila iskoristite ponuđenu vrijednost (koju ste već koristili za unos e-mail adrese na prethodnim obrascima na drugim web stranicama), vaš internet preglednik će prepisati naziv subjekta, adresu, poštanski broj i mjesto s vrijednostima koje ste tada upisali za ponuđenu e-mail adresu.Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.