Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zadnja izmjena: 8. siječanj 2021. u 16:23 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • Zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.
 • Pad prihoda od najamanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora
 • Za radnike zaposlene do 31. prosinca 2020.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30.11.2020.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Sijčeanj - lipanj 2021.

Visina potpore

Do 4.000,00 kuna po radniku

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama. Poslodavci mogu odabrati:
  • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
  • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za prosinac 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30.11.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.

Prihvatljivi poslodavci su i zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice:

 • čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave
 • u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika).).

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika.
 • umirovljenike
 • strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 • iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 10. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 28. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od veljače do lipnja 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od ožujka do lipnja 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. travnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od travnja do lipnja 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje svibnja do lipnja 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. lipnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za lipanj 2021. godine.

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi:

 • za prosinac 2019. godine i prosinac 2020. godine za dobivanje potpore za siječanj 2021.
 • za siječanj 2020. godine siječanj 2020. godine za dobivanje potpore za veljače 2021.
 • za veljaču 2020. godine i veljaču 2020. godine za dobivanje potpore za ožujak 2021.
 • za ožujak 2020. godine i ožujak 2020. godine za dobivanje potpore za travanj 2021.
 • za travanj 2020. godine i travanj 2020. godine za dobivanje potpore za svibanj 2021.
 • za svibanj 2020. godine i svibanj 2020. godine za dobivanje potpore za lipanj 2021.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u četvrtom tromjesečju 2020. godine ili prvom tromjesečju 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. godine ili prvo tromjesečje 2020. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na prosinac 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za taj mjesec i prosinac 2020.godine Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 50% u četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na treće tromjesečje 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prometa/prihoda najmanje 50% u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, kao i poslodavci – radne jedinice dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • ­Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

 • za mjesec siječanj 2021. najkasnije do 5. ožujka 2021. godine
 • za mjesec veljaču 2021. najkasnije do 5. travnja 2021 godine
 • za mjesec ožujak 2021. najkasnije do 5. svibnja 2021. godine
 • za mjesec travanj 2021. najkasnije do 5. lipnja 2021. godine
 • za mjesec svibanj 2021. najkasnije do 5. srpnja 2021. godine
 • za mjesec lipanj 2021. najkasnije do 5. kolovoza 2021. godine.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;;
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja
Savska c. 64, 10 000 Zagreb

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za mjeru u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zahtjevi se zaprimaju od 13. siječnja do 30 lipnja 2021. Ovisno o datumu predaje zahtjeva ostvarujete potporu za mjesec kako slijedi:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 10. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 28. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od veljače do lipnja 2021. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od ožujka do lipnja 2021. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. travnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od travnja do lipnja 2021. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje svibnja do lipnja 2021. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. lipnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za lipanj 2021. godine.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac prethodni mjesec 2021. i usporedni mjesec 2020. (ili prosinac 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda prethodni mjesec 2021. prema mjesecu iz 2020. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu prethodnog mjeseca 2021.. s prosincem 2020.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ne, nije moguće koristiti dvije mjere u jednom mjesecu.

Postoji opcija pauziranja druge mjere, više o opcijama pauziranja postojećeg ugovora pročitajte u opisu mjere.

Korisne informacije vezame uz potpore za očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.