Program zadržavanja radnih mjesta - kolovoz 2021.

Zadnja izmjena: 6. rujan 2021. u 13:45 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Izdvojeno:

 • Promjena u dopuštenim djelatnostima
 • Promjena opcija usporedbe prihoda
 • Promjena kriterija za poslodavce s područja pogođena potresom
 • Za radnike zaposlene zaključno s 31. srpnjem 2021.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 28. veljače 2021.

HZZ nema informaciju o tome koji radnik ima COVID potvrdu te podatak o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde nije u nadležnosti HZZ-a. Više o uvjetima za stjecanje COVID potvrde saznajte ovdje.

HZZ temeljem razmjene podataka s nadležnim tijelima dobiva podatak, tj. postotak radnika iz tablice radnika koju je poslodavac predao u zahtjevu (bez osobnih podataka o radnicima) koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu. Dakle, HZZ nije uključen u proces utvrđivanja postotka COVID potvrda.

FAQ: Detaljnije o COVID potvrdama >

Cilj mjere

Zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Kolovoz 2021.

Visina potpore

Do 4.000 kuna po radniku

Poslodavci iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (NKD djelatnost 56.3)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Lista prihvatljivih NKD razreda:Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.
Objektivni razlozi su:

 • nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili
 • nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, poslodavci koji djeluju odnosno provode aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je od strane nadležnih tijela utvrđeno kršenje Odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Umirovljenike
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad
  Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti potporu.

VAŽNO:

 • Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za kolovoz za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 24. rujna 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.

  70 i više % Covid-potvrda = 100 % potpore

 • Ako na dan 24. rujna 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

  Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore

Napomena: Poslodavcima koji imaju manje od 70 posto radnika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore radnicima prema redoslijedu radnika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje će do podataka o posjedovanju EU digitalnu COVID potvrdu ili stečenim uvjetima za posjedovanje EU digitalne COVID potvrde doći na temelju razmjene podatka sa nadležnim tijelima.

FAQ: Detaljnije o COVID potvrdama >

 • iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
  • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
  • od 60% i više – 4.000,00 kn
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

VAŽNO

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Mjera se ne odnosi na:

 • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali;
 • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri. Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30) i Sektor H: putnički prijevoz.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.
 • Za radnika za kojega ima aktivan ugovor o korištenju mjere aktivne politike zapošljavanje poslodavac ne može koristiti program zadržavanja radnika. Izuzetak su radnici koji su uključeni u potporu za usavršavanje, osposobljavanje na radnom mjestu i mjeru stalni sezonac.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti ovaj program.
 • Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kod podnošenja zahtjeva izjavit će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Zavod može naknadno zatražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave. Navedeni poslodavci moraju dokazati pad prihoda/primitaka te mogu koristiti iznos potpore sukladno postotku radnika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu, a kako je prethodno definirano u odjeljku Ciljana skupina radnika.
 • Za radnike zaposlene nakon 31. srpnja 2021. godine, ne može se odobriti potpora za mjesec kolovoz 2021. godine.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 28. veljače 2021. godine mogu koristiti mjeru kolovoz.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za kolovoz uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 28. veljače 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika nisu dopuštene.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethodi mjesecu za koji se traži potporu ne mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture i medija.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija mogu predati zahtjev za Program zadržavanja radnika u u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 8. rujna 2021. godine do zaključno 23. rujna 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za kolovoz 2021. godine.

Poslodavci trebaju dokazati da su u kolovozu 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na kolovoz 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za kolovoz 2021. godine i kolovoz 2019. godine Poreznoj upravi.
Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. kolovoza 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Ako je poslodavac osnovan nakon 1. kolovoza 2019. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. godine. Ako je poslodavac osnovan nakon 1. veljače 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine, a u slučaju da je osnovan nakon 1. listopada 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na svibanj 2021. godine.
Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. kolovoza 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka za drugo tromjesečje 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u trećem tromjesečju 2019. godine i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija dokazuju pad prihoda/primitaka za drugo tromjesečje 2021. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2021. godine.

 • Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže navedeno mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom:

 • prihode/primitke koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu,
 • prodaju dugotrajne imovine,
 • vlastitu potrošnju za osobni automobil,
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe,
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu,
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu).

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-zrm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama.

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaz
 • Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.
 • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:
  • za mjesec kolovoz najkasnije do 5. listopada 2021. godine
 • Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti isplaćena sredstva, ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 31. kolovozom 2022. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda/primitaka temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja

Područni ured/služba je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Provedbeni dokument (PDF)

Tablica usporedbe prihoda/ primitaka

Jedinstvena tablica za usporedbu prihoda

PREUZMI

Izjava o točnosti podataka i razloga korištenja potpore

Za poslodavce na potresom pogođenim područjima koji predaju zahtjev

Preuzmi

Izjava o isplati plaća

Za radnike za koje se traži potporu za mjesece koji prethode zahtjevu.

Preuzmi

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za kolovoz

Da, morate predati novi zahtjev za ovu mjeru.

Napomena:
Predaja dokumentacije za kolovoz putem dopune zahtjeva za prethodnu mjeru se NE PRIZNAJE kao predaja zahtjeva.

Ne, ne možete. Produženje dopunom se ne priznaje kao predaja novog zahjteva. Morate predati NOVI ZAHTJEV (od 8. rujna 2021.)

 • Promjena prihvatljivih NKD djelatnosti
 • Poslodavci s područja pogođenim potresom moraju dokazati pad prihoda
 • Usporedba prihoda ne uključuje prijašnju opciju A (kumulativ travanj-rujan)

Da, mogu. Bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za kolovoz uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Vlasnik cjelogodišnjeg obrta mora imati kontinuitet, npr. po uvjetu se traži prijava u HZMO do 28.2.2021., što znači da od 28.2. pa dalje mora imati kontinuitet prijave da bi mogao koristiti potporu prema navedenom uvjetu.

Vlasnik sezonskog obrta ne mora imati kontinuitet, tj. bitna je prijava nekad do 28.2.2021. i da je u trenutku podnošenja zahtjeva u aktivnom statusu.

Ako radnik ima uvjete ishoditi EU digitalnu COVID potvrdu sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj ali nije zatražio izdavanje iste od nadležne institucije smatra se da je stekao uvjete za COVID potvrdu.

Više informacija o uvjetima izdavanja COVID potvrde pročitajte ovdje.

U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika span nisu dopuštene bez obzira na razlog dopune.

Tablica radnika za koje poslodavac traži potporu i redoslijed radnika u tablici NE MOGU se naknadno mijenjati, stoga upućujemo poslodavce na pozornost prilikom predaje zahtjeva.

Korisnije informacije i usluge HZZ-a

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.