Skraćivanje radnog vremena za 2023.

Zadnja izmjena: 31. prosinac 2022. u 18:41 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • [NOVO] Poslodavci iz sektora Prerađivačka industrija (NKD područje C) koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji imaju privremenih poteškoća u poslovanju.

Trajanje mjere

Do 31. prosinca 2023.

Visina subvencije

Do 530 eura po radniku

Poslodavci iz sektora Prerađivačka industrija (NKD područje C) koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.
 • ne uključuje niti vlasnike obrta, nositelje samostalnih djelatnosti, nositelje OPG-a

Radnici zaposleni na neodređeno na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to:
  do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.
 • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 530 eura podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
 • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 530 eura u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
 • Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena. Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku., kao dio plaće koji je dužan isplatitti radniku.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
 • Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

NAPOMENA:
Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se ovdje.

Javni poziv

Zahtjev za potporu podnosi u tekućem mjesecu za naredni mjesec. Iznimno, zahtjev za siječanj 2023. godine podnosi se do 28. veljače 2023. godine

HZZ ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.
Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 40% u odnosu na isti mjesec 2022. godine1). Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdoblja mora za svaki mjesec za koji se traži potpora dokazati i jedno od slijedećeg:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, uz pismeno očitovanje kupaca o razlozima raskida ili izmjene;
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Uz dostavu jednog od navedenih dokaza o poteškoćama u poslovanju, poslodavac je za svaki mjesec obvezan dostaviti pismeno obrazloženje u kojemu će obrazložiti na koji način poteškoća u poslovanju utječe na potrebu rada radnika u skraćenom radnom vremenu.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna.
Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju bruto bilanci, a sukladno propisanim kriterijma za dokazivanje pada prihoda/primitaka.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2022. godine.
 • Dostaviti Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2024. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

1) Važno: Ukupan iznos potpore poslodavcu za sve radnike ne može biti veći od iznosa pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima

Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor, svome zahtjevu za potporom prilaže Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, prilaže Sporazum potpisan ili s radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ili sa sindikatom (ako djeluje kod poslodavca).

Ukoliko ne bude postignut Sporazum u roku od 5 dana od dana kada je poslodavac predložio sklapanje sporazuma, poslodavac može donijeti Odluku o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Nakon sklapanja Sporazuma ili donošenja Odluke o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena, a prije početka rada u skladu s tom potporom, o toj odluci i o rasporedu rada poslodavac mora obavijestiti radnike i o provedenim postupcima osigurati pisani dokaz.

Poslodavac mora osigurati dokaz o padu ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme, kao i dokaz o padu prihoda od prodaje ili dokaz o drugom negativnom utjecaju na poslovanje za svaki mjesec u kojem traži potporu.

Sve izmjene dostavljenog rasporeda iz razloga privremene spriječenosti za rad, korištenja godišnjeg odmora i slično, moraju se najaviti unaprijed, najkasnije prije početka rada radnika koji je pozvan na rad kao zamjena i/ili ako to nije moguće zbog objektivnih razloga, osigurati vjerodostojan dokaz u svojim poslovnim evidencijama o izvršenim zamjenama.

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odnosno ukoliko je došlo do drugog načina prestanka ugovora o radu.

Zavod će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanog u Obrascu JOPPD. Poslodavac je dužan, na zahtjev Zavoda dostaviti i ostale dokaze vezane uz činjenicu isplate plaće.

Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

Isto se ne odnosi na slučajeve prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanrednog otkaza ugovora o radu.

U gore navedenim slučajevima, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima u kojima je osoba koristila potporu za skraćivanje radnog vremena prema Evidenciji o radnom vremenu.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.mjere.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.


Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

Preporuka poslodavcu je da za radnike koji koriste mjeru skraćenog radnog vremena/čekanje na posao organizira dodatne edukacije stjecanja novih vještina ili prekvalifikacije/dokvalifikacije putem Mjera aktivne politike zapošljavanja ili o vlastitom trošku.

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu.

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanje

FAQ: razlozi odbijanja zahtjeva, slanje prigovora.

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno po dostavi kompletne dokumentacije.

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu/e, izdanu na veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među st rankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Provedbeni dokument (PDF)

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za skraćivanje radnog vremena za 2023.

Najvažnije izmjene su:

 • 10 radnika minimalno
 • Samo za poslodavce u djelatnosti NKD C - prerađivačka industrija
 • Iznos potpore - do 530 eura (4.000 kn) po radniku

VAŽNO: Ako ste koristili SRV u 2022. godini trebate predavati novi zahtjev za 2023. godinu.

Zahtjevi se zapirmaju od 1. siječnja 2023. do 30. studenog 2023.

Zahtjev predan u tekućem mjesecu osigurava potporu za naredni mjesec, do prosinca 2023. Iznimke su:

 • Zahtjev zaprimljen do 31. siječanj 2023. vrijedi za potporu od siječnja do prosinca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost po NKD klasifikaciji C (prerađivačka industrija). Poslodavac je svaki subjekt definiran Pojmovnikom objavljenim na mjere.hr mogu koristiti mjeru. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. prosinac 2022.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.