Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

Zadnja izmjena: 7. ožujak 2022. u 18:41 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • [NOVO, ožujak 2022.] Minimalno 10 zaposlenih radnika
 • [NOVO u 2022.] Do najviše 50% skraćivanja radnog vremena
 • [NOVO u 2022.] Za sve poslodavce, bez kriterija NKD djelatnosti

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji imaju poteškoća u poslovanju.

Trajanje mjere

Do 31. prosinca 2022.

Visina subvencije

Do 2.000 kuna po radniku

 • Mjera Skraćivanje radnog vremena je potpora male vrijednosti usklađena s Uredbom komisije (EU) 1407/13 o potporama male vrijednosti.
 • Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je trošak plaće opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.
 • Poslodavci mogu koristiti mjeru ako su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na zadnji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traži potporu.
 • Poslodavac ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavac je dužan plaću ili dio plaće za koju traži potporu iskazati u Obrascu JOPPD pod posebnom oznakom sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.
 • Svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na mjere.hr mogu koristiti mjeru. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.
 • Kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju. osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore ne smije:
  • određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora
  • zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
  • koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
  • govoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.
 • ne uključuje niti vlasnike obrta, nositelje samostalnih djelatnosti, nositelje OPG-a

Radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, i to:
  do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.
 • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
 • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
 • Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena. Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
 • Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

NAPOMENA:
Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se ovdje.

Javni poziv

Zahtjev za potporu podnosi u tekućem mjesecu za naredni mjesec. Iznimno, zahtjev za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi se do 28. veljače 2022. godine

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka se u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdoblja mora dokazati i jedno od slijedećeg:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže navedeno mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom:

 • prihode/primitake koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu,
 • prodaju dugotrajne imovine,
 • vlastitu potrošnju za osobni automobil,
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe,
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu,
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu).
 • Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
 • Dostaviti Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2023. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor, svome zahtjevu za potporom prilaže Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, prilaže Sporazum potpisan ili s radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ili sa sindikatom (ako djeluje kod poslodavca).

Ukoliko ne bude postignut Sporazum u roku od 5 dana od dana kada je poslodavac predložio sklapanje sporazuma, poslodavac može donijeti Odluku o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Nakon sklapanja Sporazuma ili donošenja Odluke o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena, a prije početka rada u skladu s tom potporom, o toj odluci i o rasporedu rada poslodavac mora obavijestiti radnike i o provedenim postupcima osigurati pisani dokaz.

Poslodavac mora osigurati dokaz o padu ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme, kao i dokaz o padu prihoda od prodaje ili dokaz o drugom negativnom utjecaju na poslovanje za svaki mjesec u kojem traži potporu.

Sve izmjene dostavljenog rasporeda iz razloga privremene spriječenosti za rad, korištenja godišnjeg odmora i slično, moraju se najaviti unaprijed, najkasnije prije početka rada radnika koji je pozvan na rad kao zamjena i/ili ako to nije moguće zbog objektivnih razloga, osigurati vjerodostojan dokaz u svojim poslovnim evidencijama o izvršenim zamjenama.

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odnosno ukoliko je došlo do drugog načina prestanka ugovora o radu.

Zavod će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanog u Obrascu JOPPD. Poslodavac je dužan, na zahtjev Zavoda dostaviti i ostale dokaze vezane uz činjenicu isplate plaće.

Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

Isto se ne odnosi na slučajeve prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanrednog otkaza ugovora o radu.

U gore navedenim slučajevima, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima u kojima je osoba koristila potporu za skraćivanje radnog vremena prema Evidenciji o radnom vremenu.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.


Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

Preporuka poslodavcu je da za radnike koji koriste mjeru skraćenog radnog vremena/čekanje na posao organizira dodatne edukacije stjecanja novih vještina ili prekvalifikacije/dokvalifikacije putem Mjera aktivne politike zapošljavanja ili o vlastitom trošku.

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu.

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanje

FAQ: razlozi odbijanja zahtjeva, slanje prigovora.

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za skraćivanje radnog vremena za 2022.

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati - do 50% ukupne mjesečne satnice
 • Iznos potpore - do 2.000 kn po radniku
 • Nema kriterija minimalnog broja radnika
 • Nema kriterija NKD djelatnosti - svi poslodavci mogu koristiti ovu mjeru

VAŽNO: Ako ste koristili SRV u 2021. godini za korištenje mjere SRV u 2022. godini trebate predati novi zahtjev.

Zahtjevi se primaju od 29. siječnja 2022. do 30. studenog 2022.

Zahtjev osigurava potporu za mjesec nakon mjeseca u kojemu je zaprimljen do prosinca 2022. Iznimke su:

 • Zahtjev zaprimljen do 28. veljače 2022. vrijedi za potporu od siječnja do prosinca

Svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na mjere.hr mogu koristiti mjeru. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na zadnji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traži potporu (primjer: na dan 31. prosinac 2021. za potporu u siječnju 2022., na dan 28. veljače 2022. za potporu u ožujku 2022.)

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.