Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

Zadnja izmjena: 23. listopada 2020. u 16:54 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • [NOVO] Do 70% skraćivanja radnog vremena
 • [NOVO] Bez dostavljanje tjednog plana radnog vremena i pojednostavljeni oblik mjesečene evidencije
 • Pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje) osim za NKD C djelatnosti
 • Poslodavci koji zapošljavaju 10 do 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 20% radnika
 • Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika ako je skraćenje za najmanje 10% radnika.
 • Ograničenje isplate dividende za poslodavce korisnike potpore

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

Trajanje mjere

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Visina subvencije

Do 2.800,00 kuna po radniku

 • Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.
 • Ova predložena mjera ne bi trebala imati elemente/obilježja državne potpore, niti potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je trošak plaće opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.
 • Poslodavac ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavac je dužan plaću ili dio plaće za koju traži potporu iskazati u Obrascu JOPPD pod posebnom oznakom sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.
 • Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.
 • Potpora se ne može ostvariti za radnike koji rade na daljinu.
 • Kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju. Osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad.

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., Pod vlasnicima i suvlasnicima smatraju se osobe koje su imatelji više od 25% udjela u kapitalu društva. Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno).

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.
 • Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli: do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora.
 • Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.
 • Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ta razdoblja nisu vezana uz predmetnu mjeru skraćenog radnog vremena. Ako poslodavac ima obvezu isplate naknade plaće koja nije vezana uz predmetnu mjeru, obveza ima pravo prvenstva, te se za isto razdoblje se ne može koristiti mjera skraćenog radnog vremena. Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi, a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore ne smije:
  • određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
  • zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
  • koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
  • ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora
 • NAPOMENA: Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se u prilogu

Javni poziv

U tekućem mjesecu za naredni mjesec, s izuzetkom lipnja 2020.

FAQ: rokovi predaje zahtjeva

1. Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prihoda/primitaka u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga u svakom mjesecu za koji se traži potpora.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji relativnu većinu svojih prihoda/primitaka ostvaruju isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu, mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada prometa/prihoda.

2. Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

3. Poslodavci koji podnose zahtjev za potporom za skraćivanje radnog vremena moraju:

 • Opisno navesti razloge očekivanog pada ukupnog fonda sati rada svih zaposlenih na puno radno vrijeme kod poslodavca za mjesec za koji se traži potpora, od minimalno 10%, uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojim se dokazuje očekivani pad.
 • Dostaviti očekivani broj radnika za koji se traži potpora
 • Dostaviti podatak o očekivanom padu prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 • Dostaviti tjedne rasporede radnog vremena za svakog pojedinog radnika i Evidenciju o radnom vremenu sukladno navedenom pod Obveze poslodavca.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za skraćivanje radnog vremena može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su po zakonu ovlaštene zastupati društvo;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor, svome zahtjevu za potporom prilaže Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, prilaže Sporazum potpisan ili s radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ili sa sindikatom (ako djeluje kod poslodavca).

Ukoliko ne bude postignut Sporazum u roku od 5 dana od dana kada je poslodavac predložio sklapanje sporazuma, poslodavac može donijeti Odluku o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Nakon sklapanja Sporazuma ili donošenja Odluke o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena, a prije početka rada u skladu s tom potporom, o toj odluci i o rasporedu rada poslodavac mora obavijestiti radnike i o provedenim postupcima osigurati pisani dokaz, s izuzetkom za lipanj 2020.

Poslodavac mora osigurati dokaz o padu ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme, kao i dokaz o padu prihoda od prodaje ili dokaz o drugom negativnom utjecaju na poslovanje za svaki mjesec u kojem traži potporu.

Sve izmjene dostavljenog rasporeda iz razloga privremene spriječenosti za rad, korištenja godišnjeg odmora i slično, moraju se najaviti unaprijed, najkasnije prije početka rada radnika koji je pozvan na rad kao zamjena i/ili ako to nije moguće zbog objektivnih razloga, osigurati vjerodostojan dokaz u svojim poslovnim evidencijama o izvršenim zamjenama.

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

FAQ: dostava mjesečne evidencije radnog vremena

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odnosno ukoliko je došlo do drugog načina prestanka ugovora o radu.

Zavod će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanog u Obrascu JOPPD. Poslodavac je dužan, na zahtjev Zavoda dostaviti i ostale dokaze vezane uz činjenicu isplate plaće.

Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

Isto se ne odnosi na slučajeve prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanrednog otkaza ugovora o radu.

U gore navedenim slučajevima, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima u kojima je osoba koristila potporu za skraćivanje radnog vremena prema Evidenciji o radnom vremenu.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu.

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanje

FAQ: razlozi odbijanja zahtjeva, slanje prigovora.

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za skraćivanje radnog vremena

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice
 • Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn
 • Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena
 • Mjesečna evidencija radnog vremena ne mora biti potpisana od radnika koji su korisnici potpore, potreban je jedino potpis odgovorne osobe kod poslodavca

Zahtjevi se primaju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.
Za isplatu potpore za lipanj, zahtjev je potrebno predati u srpnju. Predani zahtjev vrijedi do kraja mjere.

Ovisno o datumu zaprimanja, zahtjev vrijedi u ovim razdobljima:

 • Zaprimljen od 1. do 31. srpnja, vrijedi za potporu od lipnja do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 31. kolovoza, vrijedi za potporu od rujna do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 30. rujna, vrijedi za potporu od listopada do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 31. listopada, vrijedi za potporu od studenog do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 30. studenog, vrijedi za potporu u prosincu

Ne. Nije dozvoljeno korištenje dvije mjere u istom vremenskom razdoblju.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Poslodavac dokazuje pad prihoda/primitaka za najmanje 20% temeljem PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu u odnosu na usporedno razdoblje.

Poslodavci koji nisu obveznici PDV-a koriste Tablicu usporedbe prihoda/primitaka:


Usporedna razdoblja za usporedbu pada prihoda su kako slijedi:

 • za zahtjev predan do 31. srpnja (koji iznimno pokriva lipanj, srpanj i kolovoz): lipanj, srpanj i kolovoz 2020. u usporedbbi s lipnjem, srpnjem i kolovozom 2019. (veljača 2020. poslodavac posluje kraće od 1. godine)
 • za zahtjev predan od 1. kolovoza do 31. kolovoza: rujan 2020. u usporedbi s rujnom 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan od 1. rujna do 30. rujna: listopad 2020. u usporedbi s listopadom 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan do od 1. listopada do 31. listopada: studeni 2020. u usporedbi sa studenim 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan do od 1. studenog do 30. studenog: prosinac 2020. u usporedbi s prosincom 2019. (ili veljača 2020.)

Poslodavac koji je obveznik kvatalnih PDV obrazaca uspoređuje:

 • II. kvartal 2020. prema II. kvartalu 2019. ako dokazuje prihod za lipanj, srpanj ili kolovoz
 • III. kvartal 2020. prema III. kvartalu 2019. ako dokazuje prihod za rujan, listopad, studeni ili prosinac
Ako poslodavac ne posluje duže od godine dana tada je usporedno razdoblje I. kvartal 2020.

Napomena:
Poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga, kako je opisano u opisu mjere.

Pročitajte odgovor na pitanje "Kako produžujem zahtjev mjesec-za-mjesec, tj. koje podatke moram predavati svaki mjesec?" za informacije kada ste obvezni napraviti DOPUNU ZAHTJEVA s podacima o padu prihoda.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.